Regulament

 
                   REGULAMENT COLUMBODROM PIGEON BEST PRAHOVA  SEZON 2023
 
 • Capacitatea columbodromului este de 5.000 locuri cu posibilitatea de extindere pana la 8.000 ;
 • Transport – intern : Enachescu Nini . Contact Tel. 0720.668.332 ;
 • Masina de transport a porumbeilor este dotata cu sistem GPS. ;
 • Antrenamentele si concursurile pot fi urmarite on-line pe site-ul speed.flyhomeway.ro – live meci ;
 • Taxa de inscriere este de 150 euro pentru 2 porumbei sau 300 euro 5+2 in prima suta de echipe, dupa aceea va fi de 300 euro 5+1. Din aceasta taxa se vor acoperi costurile de intretinere cat si grila de premiere expusa. Nu se vor percepe costuri suplimentare . Porumbeii aduși ca rezerve, dacă rămân până la prima etapă, se pot activa contra sumei de 50 euro/buc. ;
 • Primirea porumbeilor se va face din data de 01-03-2023 si se va incheia pe data de 01-06-2023 ;
 • La sosirea porumbeilor in columbodrom, acestia trebuie sa aiba inele 2023 omologate de asociatii ;
 • Porumbeii trebuie sa se prezinte intr-o stare buna de sanatate. La primire in columbodrom vor fi vaccinati impotriva paramixovirozei de catre organizatorii columbodromului cu rapel ulterior ;
 • In cazul in care va fi un numar mai mic sau mai mare de porumbei inscrisi ( 200 echipe ) se va recalcula grila de premii ;
 • Participantii pot concura cu un numar de maxim 5 echipe ;
 • Organizatorii isi asuma responsabilitatea pentru a asigura cele mai bune conditii ale porumbeilor ;
 • Porumbeii vor fi cipati la 30 de zile de la data intrarii in columbodrom ;
 • In data de 10 iulie 2023, va avea loc inventarul porumbeilor iar cei lipsa se vor inlocui in maxim 5 zile ;
 • Etapele de concurs se vor face cu lansare comuna cu F.R.S.C Prahova, in afara de etapa finala. Porumbeii columbodromului vor beneficia de compartimente separate in masina de transport. Planul de zbor se va actualiza in functie de etapele de zbor ale puilor din cadrul campionatului F.R.S.C Sud – Prahova ;
 • Durata de timp aferenta Etapei Finale va fi stabilita in mod exclusiv de catre organizatori;
 • Porumbeii intarziati sau pierduti la una din etape, care se intorc la columbodrom vor fi imbarcati la urmatoarea etapa fara menajamente ;
 • Porumbeii accidentati, care nu pot fi imbarcati la urmatoarea etapa , vor intra in carantina , iar daca intr-o saptamana nu vor fi refacuti acestia vor fi scosi din competitie putand fi returnati catre proprietar la cerere fara taxe suplimentare ;
 • In situatia in care un crescator nu mai are nici-un porumbel la prima etapa, acesta va beneficia de numarul de porumbei inscrisi in sezonul urmator, fara costuri suplimentare ;
 • In cazul in care nu se constata porumbeii pentru toate premiile puse in joc , locurile necastigate se distribuie in mod egal la toti porumbeii sositi in etapa finala ;
 • In cazul in care nu se constata nici-un porumbel , premiile se vor distribuii / imparti la porumbeii participanti in finala ;
 • Durata concursului la Etapa Finala va fi de 7 zile de la data si ora lansarii ;
 • Caregoria AS se realizeaza din 30% porumbei imbarcati , obligatoriu sositi in etapa finala ;
 • Pedigree-le porumbeilor participanti se pot aduce doar daca proprietarul doreste .
 • Porumbeii ramasi in urma concursurilor vor fi vanduti prin licitatie on-line 50% din pretul obtinut va merge catre proprietar si 50% catre organizatori , dupa scaderea cheltuielilor de licitatie ; sau din cadrul columbodromului prin oferte directe, cu acordul proprietarului ;
 • Porumbeii nevanduti la licitatie vor putea fi rascumparati de proprietari in termen de 10 zile de la data expirarii licitatiei contra sumei de 100 lei. Dupa acest termen, porumbelul ramane in proprietatea columbodromului ;
 • In situatii de forta majora ( ex. Epidemii, gripa aviara, vreme rea ) organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica programul de antrenamente si concursuri , inclusiv data si distanta de la care se va desfasura etapa finala ;
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a-si selecta participantii ;
 • Datorita faptului ca s-au anuntat un numar mare de porumbei inscrisi , Etapa Finala va fi de 635 km , din zona Mikow – Polonia ;
 • Festivitatea de premiere va avea loc in ziua in care va avea loc Etapa Finala ;
 • Fiecere concurent se va inscrie prin intermediul unei cereri de participare / inscriere si de asemenea isi va manifesta acordul expres pentru prelucrarea si inregistrarea datelor cu caracter personal , exclusiv in scopul pentru care acestea au fost creeate. Prin semnarea cererii de inscriere , participantul este de acord si isi asuma toate dispozitiile Regulamentului, iar orice obiectiune ulterioara nu va fi luata in considerare ;
 • Prin participarea la concurs, persoanele inscrise accepta expres clauzele prezentului Regulament si se angajeaza definitiv si irevocabil sa respecte integral obligatiile stabilite in sarcina acestora ;
 • Participantii se obliga sa respecte intocmai regulile si termenii stabiliti in prezentul Regulament, iar in situatia in care acestia prin faptele si / sau actiunile desfasurate intreprinse fara motiv si in mod nejustificat , denigreaza activitatea columbodromului in scopul de a afecta activitatea derulata si de a provoca daune materiale si / sau de imagine , organizatorii vor fi indreptatiti sa initieze toate procedurile prevazute de lege pentru recuperarea daunelor resimtite.
 
                          COLUMBODROM PIGEON BEST PRAHOVA REGULATIONS SEASON 2023
 
 1. The capacity of the columbodrome is 5,000 seats with the possibility of expansion up to 8,000;
 2. Transport – internal: Enachescu Nini. Contact Tel. 0720.668.332;
 3. The pigeon transporter is equipped with a GPS system. ;
 4. Training and competitions can be followed online on the website speed.flyhomeway.ro – live match;
 5. The registration fee is 150 euros for 2 pigeons or 300 euros 5+2 in the first hundred teams, after that it will be 300 euros 5+1. This fee will cover the maintenance costs as well as the presented prize grid. No additional costs will be charged; The pigeons that were brought as substitutes can be activated for 50 euro per pigeon if they make it to the first stage.
 6. The pigeons will be received from 01-03-2023 and will end on 01-07-2023;
 7. When the pigeons arrive in the loft, they must have 2023 rings approved by the associations;
 8. The pigeons must present themselves in a good state of health. Upon arrival at the pigeon loft, they will be vaccinated against paramyxovirosis by the organizers of the pigeon loft with a subsequent reminder;
 9. If there will be a smaller or larger number of registered pigeons (200 teams), the prize grid will be recalculated;
 10. Participants can compete with a maximum number of 5 teams;
 11. The organizers assume the responsibility to ensure the best conditions for the pigeons;
 12. The pigeons will be chipped 30 days after entering the pigeon loft;
 13. On July 10, 2023, the inventory of the pigeons will take place and the missing ones will be replaced in a maximum of 5 days;
 14. The competition stages will be held jointly with F.R.S.C Prahova, except for the final stage. The pigeons of the columbodrome will benefit from separate compartments in the transport vehicle. The flight plan will be updated according to the flight stages of the chickens within the F.R.S.C South – Prahova championship;
 15. The duration of the Final Stage will be established exclusively by the organizers;
 16. The pigeons delayed or lost at one of the stages, which return to the pigeon loft, will be boarded at the next stage without arrangements;
 17. Injured pigeons, which cannot be boarded at the next stage, will enter quarantine, and if they are not restored within a week, they will be removed from the competition and can be returned to the owner upon request without additional fees;
 18. In the event that a breeder does not have any pigeons in the first stage, he will benefit from the number of pigeons registered in the following season, without additional costs;
 19. If the pigeons are not found for all the prizes up for grabs, the unwon places are distributed equally to all the pigeons that arrived in the final stage;
 20. In the event that no pigeon is found, the prizes will be distributed / divided among the pigeons participating in the final;
 21. The duration of the competition at the Final Stage will be 7 days from the date and time of launch;
 22. Caregoria AS is made of 30% boarded pigeons, necessarily arrived in the final stage;
 23. The pedigrees of the participating pigeons can only be brought if the owner wishes.
 24. The pigeons left after the contests will be sold by online auction, 50% of the price obtained will go to the owner and 50% to the organizers, after deducting the auction expenses; or within the columbodrome through direct offers, with the consent of the owner;
 25. Pigeons not sold at the auction may be redeemed by the owners within 10 days from the auction expiration date for the sum of 100 lei. After this term, the pigeon remains the property of the pigeon loft;
 26. In cases of force majeure (e.g. Epidemics, bird flu, bad weather) the organizers reserve the right to modify the training program and competitions, including the date and distance from which the final stage will take place;
 27. The organizers reserve the right to select their participants;
 28. Due to the fact that a large number of registered pigeons were announced, the Final Stage will be 635 km, from the area of ​​Mikow – Poland;
 29. The award ceremony will take place on the day when the Final Stage will take place;
 30. Each competitor will register by means of a participation/registration request and will also express his express consent to the processing and recording of personal data, exclusively for the purpose for which they were created. By signing the registration application, the participant agrees and assumes all the provisions of the Regulation, and any subsequent objection will not be taken into account;
 31. By participating in the contest, the registered persons expressly accept the clauses of this Regulation and undertake definitively and irrevocably to fully comply with the obligations established for them;
 32. The participants undertake to comply exactly with the rules and terms established in these Regulations, and in the situation where they, through the facts and / or actions taken without reason and in an unjustified way, denigrate the activity of the columbodrome in order to affect the activity carried out and to cause material and/or image damage, the organizers will be entitled to initiate all the procedures provided by law for the recovery of the damages felt.
 
 
 
 
 
 

Comentariile sunt închise.